Muutoksen hakeminen tuloverotukseen

Henkilöasiakas

 Voit hakea verotukseesi muutosta vielä verotuksen päättymisen jälkeenkin. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Kuka voi hakea muutosta?

Tuloverotukseen voi hakea muutosta verovelvollinen sekä jokainen, jonka oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on vastuussa veron maksamisesta.

Milloin muutosta haetaan?

Verovuodelta 2014  oikaisuvaatimus perillä 31.12.2020

Verovuodelta 2015  oikaisuvaatimus perillä 31.12.2021

Verovuodelta 2016  oikaisuvaatimus perillä 02.01.2023

Verovuodelta 2017  oikaisuvaatimus perillä 31.12.2020

Verovuodelta 2018  oikaisuvaatimus perillä 31.12.2021

Verovuodelta 2019  oikaisuvaatimus perillä 02.01.2023

Verovuodelta 2020  oikaisuvaatimus perillä 02.01.2024

Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Asiakirjat voi lähettää Verohallintoon myös postitse. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava määräaikana. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin muutoksenhakijan hakemuksesta kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa ja mahdollista veronlisäystä.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Verotuksen oikaisulautakunnan antamaan päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Kuitenkaan muutoksenhakuoikeutta ei ole siltä osin kuin asia on ratkaisematta palautettu Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi (HLL 5 § 1 momentti).

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.