PERUNKIRJOITUSTA VARTEN TARVITTAVAT SELVITYKSET JA ASIAPAPERIT:

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta

Tiedot vainajasta

                      nimi

                      henkilötunnus,  syntymäpaikka ja kuolinaika ja -paikka

                      osoite

                      ammatti

Tiedot oikeudenomistajista

                      kuolinpesän osakkaat

                      erityistestamentin saajat

                      omaisuuden toissijaiset saajat

                                            nimi, henkilötunnus, osoite ja ammatti

Sukuselvitys vainajasta

jokaisesta rekisteristä missä on ollut 15 vuotta täytettyään

Virkatodistukset oikeudenomistajista

(ns. ”elää”-todistukset)

Tiedot         
avioehtosopimuksesta, testamenteista, ensiksi kuolleen puolison perukirja (jos vainaja on leski) ja mahdolliset ositussopimukset

vainajan antamat lahjat kolmen viimeisen vuoden kuluessa

ennen perinnönjättäjän kuolemaa

vainajan antamat ennakkoperinnöt


henkivakuutus / edunsaajamääräys


saldotodistukset vainajan ja lesken tileistä ja lainoista (asiakkuusilmoitus), käteinen raha (kuolinpäivänä), arvopaperit tai rahasto-osuudet ja tiedot tallelokeron sisällöstä


kiinteistöjen lainhuutotodistukset, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden isännöitsijätodistukset, vainajan mahdollinen osakkuus jossakin kuolinpesässä,

omaisuuden arviointia varten tarvittavat asiakirjat                (kiinteistövälittäjän tms. arviokirja)
metsänhoitoyhdistysten lausunto, jos metsää on 10 ha tai enemmän

selvitys vainajan ja pesän veloista, kulkuneuvoista (rekisteriotteet), aseenkantoluvat,  

tavanomaista arvokkaammat korut tai taideteokset ja muu mahdollinen arvokas omaisuus

Maksamattomat laskut kuolinhetkellä, tositteet sairaus- ja hautaus- yms. kuluista

Muut mahdolliset pesän varallisuuteen vaikuttavat tiedot

Varaa aika tai kysy neuvoa p. 0600-18376 (ark. klo 9 - 16)

Perukirjan osakastietojen vahvistaminen

Perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskeva hakemus voidaan toimittaa mihin tahansa maistraattiin, mutta hakemuksia ei käsitellä kaikissa maistraateissa.

Osakasluettelon vahvistaminen tehdään tarvittaessa (esimerkiksi pankkia varten tai jos kuolinpesään sisältyy kiinteistö).

Vahvistamiselle ei ole määräaikaa eikä laki sitä vaadi. Vahvistaminen suoritetaan kuolinpesän osakkaan, lesken, pesänhoitajan, -selvittäjän, -jakajan tai testamentin toimeenpanijan kirjallisesta hakemuksesta alkuperäiseen asiakirjaan tai sen oikeaksi todistettuun jäljennökseen. Hakemukseen on liitettävä myös valtakirja jos muu kuin yllämainittu henkilö on hakijana.

Vahvistamisen yhteydessä on esitettävä katkeamaton sukuselvitys perittävästä 15 ikävuodesta kuolinhetkeen asti (myös kuolleet osakkaat). Sukuselvitys esitetään maistraatin tai seurakuntien tätä tarkoitusta varten laatimilla virkatodistuksilla.

Lisäksi tarvitaan ns. elossaolotodistukset pesänosakkaista, sekä tarvittaessa testamentti, avioehto, osituskirja tai aikaisemmin kuolleen aviopuolison perukirja.

Perukirjat ovat arkistoituna 1.9.1994 lähtien verotoimistoissa. Tätä vanhemmat perukirjat on rekisteröity paikallisessa alioikeudessa.

Lomakemalleja

Valtakirja Huom! jatkuu 2. sivulla ...

Kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi

Valtakirja astuu voimaan vasta, kun pankki on tutkinut perukirjan liitteineen.

Vainajan nimi _______________________________________________

Vainajan henkilötunnus _______________________________________

Kuolinpäivä _________________________________________________

Valtuutettu __________________________________________________

Valtuutetun henkilötunnus _____________________________________

Valtuutetun allekirjoitus _______________________________________

Valtuutettu on oikeutettu seuraaviin toimiin:

Valitse luettelosta rastilla vain ne asiat, joihin haluat antaa valtuudet.

Yliviivaa tarpeettomina ne kohdat, joihin et anna valtuutusta. Täydennä luetteloa tarvittaessa.


Maksamaan laskuja ja tekemään tilisiirtoja.


Nostamaan varoja kuolinpesän pankkitililtä.


Saamaan käyttöoikeuden kuolinpesän tilille.


Saamaan kaikki tiedot haluamaltaan ajalta vainajan pankista.


Saamaan tiedot pankissa olevista vakuutussopimuksista.


Irtisanomaan ja lopettamaan kuolinpesän pankki- ja arvo-osuustilejä.


Avaamaan kuolinpesän nimiin uusia pankki- ja arvo-osuustilejä.


Myymään arvo-osuuksia kuolinpesän arvo-osuustililtä ja arvopapereita kuolinpesän säilytyksestä.


Myymään kuolinpesän rahasto-osuuksia.


Käymään tallelokerolla, tyhjentämään ja lopettamaan sen. Ensimmäisellä kerralla tallelokeron sisältö luetteloidaan pankin kahden toimihenkilön toimesta osakkaan läsnäollessa.


Liittämään valtuutetun omaan verkkopankkisopimukseen kuolinpesän nimissä olevia pankki- ja arvo-osuustileja sekä saamaan em. pankki- ja arvo-osuustileistä kaikki verkkopankin kautta saatavissa olevat tiedot ja tilitapahtumat. Palveluun sovelletaan kulloinkin voimassa olevia pankkitunnuksilla käytettävien palvelujen yleisiä ehtoja, joihin kukin kuolinpesän osakas on tutustunut.


Lunastamaan kuolinpesän veronpalautukset tai muut maksusuorituksena tulleet suoritukset.


Muuttamaan kuolinpesän postin nimelle ja osoitteelle: c/o


Muuta, mitä?


SIVU 2.
Vainajan nimi _____________________
Kuolinpesän osakkaat                        

Allekirjoitus _______________________________________________________

Nimenselvennys ____________________________________________________

Henkilötunnus ______________________________________________________

Paikka ja päivämäärä _________________________________________________

Allekirjoitus _______________________________________________________

Nimenselvennys ____________________________________________________

Henkilötunnus ______________________________________________________

Paikka ja päivämäärä _________________________________________________

Allekirjoitus _______________________________________________________

Nimenselvennys ____________________________________________________

Henkilötunnus ______________________________________________________

Paikka ja päivämäärä _________________________________________________

Allekirjoitus _______________________________________________________

Nimenselvennys ____________________________________________________

Henkilötunnus ______________________________________________________

Paikka ja päivämäärä _________________________________________________

Allekirjoitus _______________________________________________________

Nimenselvennys ____________________________________________________

Henkilötunnus ______________________________________________________

Paikka ja päivämäärä _________________________________________________